New special issue in Small celebrates 10 years of research at SINANO

by | Oct 3, 2016

A new special issue in Small this month highlights 10 years of fundamental and applied research at SINANO.

smll201670180-gra-0001-mA new special issue in Small this month highlights 10 years of fundamental and applied research at the Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics of the Chinese Academy of Sciences (SINANO). Focused on bridging the gap between academia and industry, SINANO is dedicated to the development of advanced nanoscience and technology. This special issue includes 2 reviews and 19 research articles covering topics such as nanomaterials, nanodevices, nanobiomedicine, etc, all of which are listed below:

 

Nanophotonic Image Sensorssmll201600528-gra-0001-m
Qin Chen, Xin Hu, Long Wen, Yan Yu and David R. S. Cumming

Cancer-Targeted Nanotheranostics: Recent Advances and Perspectives
Yufei Ma, Jie Huang, Saijie Song, Huabing Chen and Zhijun Zhang

Tailoring the Self-Assembly Behaviors of Recombinant Tobacco Mosaic Virus by Rationally Introducing Covalent Bonding at the Protein–Protein Interface
Jianting Zhang, Kun Zhou and Qiangbin Wang

Freestanding Boron Nitride Nanosheet Films for Ultrafast Oil/Water Separation
Taotao Li, Liangjie Wang, Kai Zhang, Yancui Xu, Xiaoyang Long, Shoujian Gao, Ru Li and Yagang Yao

Prelithiation of Nanostructured Sulfur Cathode by an “On-Sheet” Solid-State Reaction
Fangmin Ye, Meinan Liu, Xinyi Zhang, Wanfei Li, Zhenghui Pan, Hongfei Li, Su Zhang and Yuegang Zhang

An Extraordinary Sulfonated-Graphenal-Polymer-Based Electrolyte Separator for All-Solid-State Supercapacitors

Xubo Liu, Chuanling Men, Xiaohua Zhang and Qingwen Lismll201670181-gra-0001-m

Embedding Raman Tags between Au Nanostar@Nanoshell for Multiplex Immunosensing
Ting Yang and Jiang Jiang

Ordered and Active Nanochannel Electrode Design for High-Performance Electrochemical Actuator
Guan Wu, Ying Hu, Jingjing Zhao, Tian Lan, Dongxing Wang, Yang Liu and Wei Chen

Solution-Processable High-Purity Semiconducting SWCNTs for Large-Area Fabrication of High-Performance Thin-Film Transistors 
Jianting Gu, Jie Han, Dan Liu, Xiaoqin Yu, Lixing Kang, Song Qiu, Hehua Jin, Hongbo Li, Qingwen Li and Jin Zhang

Selenium-Doped Black Phosphorus for High-Responsivity 2D Photodetectors
Yijun Xu, Jian Yuan, Linfeng Fei, Xinliang Wang, Qiaoliang Bao, Yu Wang, Kai Zhang and Yuegang Zhang

smll201670183-gra-0001-mRadially Aligned Electrospun Fibers with Continuous Gradient of SDF1α for the Guidance of Neural Stem Cells
Xiaoran Li, Mengyuan Li, Jie Sun, Yan Zhuang, Jiajia Shi, Dongwei Guan, Yanyan Chen and Jianwu Dai

Self-Powered UV–Near Infrared Photodetector Based on Reduced Graphene Oxide/n-Si Vertical Heterojunction 
Guanghui Li, Lin Liu, Guan Wu, Wei Chen, Sujie Qin, Yi Wang and Ting Zhang

Formation of Mn-Co-Ni-O Nanoceramic Microspheres Using In Situ Ink-Jet Printing: Sintering Process Effect on the Microstructure and Electrical Properties
Long Chen, Qinan Zhang, Jincheng Yao, Junhua Wang, Wenwen Kong, Chunping Jiang and Aimin Chang

Single-Walled Carbon Nanotube Film Supported Nanofiltration Membrane with a Nearly 10 nm Thick Polyamide Selective Layer for High-Flux and High-Rejection Desalination
Yuzhang Zhu, Wei Xie, Shoujian Gao, Feng Zhang, Wenbin Zhang, Zhaoyang Liu and Jian Jin

Flexible Capacitive Tactile Sensor Based on Micropatterned Dielectric Layersmll201670185-gra-0001-m
Tie Li, Hui Luo, Lin Qin, Xuewen Wang, Zuoping Xiong, Haiyan Ding, Yang Gu, Zheng Liu and Ting Zhang

Massively Screening the Temporal Spectra of Single Nanoparticles to Uncover the Mechanism of NanosynthesisTing He, Ying Du, Pengyu Xu, Shaobo Xi, Yangbin Shen, Weihai Ni, Baohua Yue and Xiaochun Zhou

Wide-Range Strain Sensors Based on Highly Transparent and Supremely Stretchable Graphene/Ag-Nanowires Hybrid Structures
Qi Li, Zaka Ullah, Weiwei Li, Yufen Guo, Jianbao Xu, Rubing Wang, Qi Zeng, Mingliang Chen, Chaojun Liu and Liwei Liu

Flexible CMOS-Like Circuits Based on Printed P-Type and N-Type Carbon Nanotube Thin-Film Transistors
Xiang Zhang, Jianwen Zhao, Junyan Dou, Masayoshi Tange, Weiwei Xu, Lixin Mo, Jianjun Xie, Wenya Xu, Changqi Ma, Toshiya Okazaki and Zheng Cui

smll201600553-gra-0001-mSelf-Powered Piezoionic Strain Sensor toward the Monitoring of Human Activities

Yang Liu, Ying Hu, Jingjing Zhao, Guan Wu, Xiaoming Tao and Wei Chen

Dispersive Plasmon Damping in Single Gold Nanorods by Platinum Adsorbates
Pengyu Xu, Xuxing Lu, Song Han, Weihui Ou, Yue Li, Sheng Chen, Junfei Xue, Yaping Ding and Weihai Ni

Chitosan Nanofibers for Specific Capture and Nondestructive Release of CTCs Assisted by pCBMA Brushes
Na Sun, Min Liu, Jine Wang, Zhili Wang, Xinpan Li, Bin Jiang and Renjun Pei

 

 

Related posts:

Medical swimming cellbots

Medical swimming cellbots

Swimming cellbots capable of autonomous motion and drug encapsulation can deliver their payload at desired sites.